About

People

Project Management
Advisory Group
Rapporteurs
Discussion Groups

Project Management

The project "Česko hledá budoucnost" is implemented by a Czech think-tank Glopolis. The project leader is Ondřej Liška and the project coordinator is Šádí Shanaáh.

Advisory Group

The Advisory Group is made of renowned Czech figures of public life and the academia. The Group is consulted on the general direction the project takes and it plays a role of the inner peer review and feed-back group.

(Members of the group are participating as private individuals and do not represent their institutions. Written or other outcomes of the project do not need to correspond with the opinion of individual members and they bear no responsibility over it.)

Bérová Dana Podnikatelka a investorka
Girstlová Olga Podnikatelka
Jungwirth Pavel Ústav organické chemie a biochemie Akademie Věd České republiky, v.v.i. (ÚOCHB AV ČR)
Kotecký Vojtěch Hnutí DUHA
Lebeda Petr Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.
Pehe Jiří Centrum pro Sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA)
Potůček Martin Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (CESES, FSV UK)
Rakt van der Eva Heinrich-Böll Stiftung (HBS)
Rovná Lenka Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze (IMS, FSV UK)
Sedláček Tomáš Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze (IES, FSV UK)
Seifter Pavel London School of Economics Global Governance (LSE)
Švejnar Jan Center for Economic Research & Graduate Education – Economic Institute (CERGE-EI)

Rapporteurs

Rapporteurs are the closest collaborators with the project management. They are experts in their respective fields and their main task is to coordinate the activities within each Discussion group that is made up of analysts, academics, NGO representatives and private business.

Economy, competitiveness and the quality of life

Petr Jánský

Petr Jánský, ekonom, je přednášející a doktorand Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podílí se na práci myšlenkového centra IDEA a je asistentem NERVu. Je spoluautorem zIndex.cz, který hodnotí zadavatele veřejných zakázek a spoluautorem Financial Secrecy Index, který hodnotí daňové ráje. Ve svém výzkumu se zabývá veřejnými financemi, rozvojovou a mezinárodní ekonomií. Vystudoval ekonomické teorie na Univerzitě Karlově a ekonomii se zaměřením na rozvojové země na University of Oxford. Liasion Officer St Antony's College. Poradenská společnost EEIP. Dříve pracoval pro městský úřad, OSN, Fair Trade, pomáhal vymyslet nový bankovní produkt i oceňovat podniky. Stipendista Goldman Sachs, Shell, Ernst & Young, Hlávkovy a Husovy nadace. Skaut, orientační běžec.

Energy and resources

Martin Sedlák

Martin Sedlák vystudoval Energetické inženýrství na VUT v Brně. Od počátku roku 2012 působí na pozici výkonného ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Aliance je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem (www.alies.cz). V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011). V ekologické organizaci řídil projekt Chytrá energie, energetické koncepce ekologických organizací. Následně vedl iniciativu prosazující vznik Programu energetické nezávislosti (2011), který by pomohl rodinám a obcím s energetickou renovací budov. Spolupracuje se sdružením Calla na projektu Temelín.cz.

Edvard Sequens

Edvard Sequens je absolventem VVTŠ v Liptovském Mikuláši, obor automatizované systémy řízení. Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky. V letech 2000 až 2008 byl předsedou sdružení. Pracoval v Nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a rovněž jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie, řadu zkušeností má z přípravy strategických plánů a koncepcí. Zmapoval využití obnovitelných zdrojů energie v jižních Čechách, viz www.zdrojeenergie.cz. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar.

Transportation and mobility

Martin Robeš

Martin Robeš, ačkoli původním vzděláním kartograf, se téměř celou profesní kariéru věnuje dopravě, deset let zejména v neziskovém Českém a Slovenském dopravním klubu, členské organizaci Evropské federace pro dopravu a životní prostředí, po čtyřech letech pak v samosprávě na městské části Brno-Nový Lískovec a na Ministerstvu životního prostředí, které také v letech 2008-2010 zastupoval ve Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury. Nyní studuje sociální geografii a regionální rozvoj na Ostravské universitě. Oblastmi jeho zájmu jsou systém veřejné dopravy, územní struktura a strategie výstavby dopravních sítí, environmentálně optimální umísťování dopravních tras do území včetně úplné participace veřejnosti, a uspořádání dopravního prostoru s ohledem na bezpečnost a pohodlí pro nemotorizované uživatele.

Education

Jindřich Kitzberger

Jindřich Kitzberger vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor učitelství biologie a matematiky. Po 5 letech učitelské praxe se v roce 1991 stal ředitelem základní školy, kterou vedl až do roku 2007, kdy se stal náměstkem ministryně školství. V letech 1990 – 2007 působil ve vedení různých asociací a iniciativ pedagogů, pomohl mj. založit Stálou konferenci asociací ve vzdělávání, jejímž byl do roku 2007 předsedou. Od roku 2007 pracoval jako náměstek ministryň a ministrů školství, v roce 2010 ještě krátce jako poradce ministryně a poté i současného ministra. V současné době je generálním ředitelem Duhovka Group, kde má na starosti komplex soukromých škol, a současně ředitelem soukromé základní školy. Vyučuje také v Centru školského managementu Pedagogické fakulty UK.

Jaroslav Kalous

Jaroslav Kalous vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a v roce 1996 habilitoval na Pedagogické fakultě UK v oboru pedagogika. Má za sebou 30 let praxe v různých oblastech; pracoval ve výzkumu (Československý ústav práce a sociálních věcí, Československá akademie věd, Universita Karlova) i ve veřejné správě na národní (poradce ministra školství) i mezinárodní úrovni (zástupce ředitele pro vzdělávání, kulturu a sport Rady Evropy). Jako expert pracoval pro různé mezinárodní organizace (Světová banka, OECD, Evropská komise, Evropská vzdělávací nadace aj.). V rámci projektů podporujících demokracii působil v mnoha zemích (Indie, Malajsie, Argentina, Estonsko, Bosna a Hercegovina, Ruská federace, Nikaragua, USA). Má na svém kontě asi 100 publikací, v poslední době např. Globální problémy a sociální kapitál, Co víme o budoucnosti?, Důvěra v české společnosti, Česká republika na cestě ke společnosti vědění?, The Changing Face of Civic Education in the Czech Republic, Kultivace vědění v klíčový faktor produkce apod. Pracuje jako výzkumný pracovník v CESES. Vyučuje vzdělávací politiku, je autorem Teorie vzdělávací politiky. Mezi jeho současné zájmy patří především společnost vědění, lidský a sociální kapitál, metodologická a globální problematika.

Research and development

Roman Hvězda

Roman Hvězda vystudoval strojní fakultu ČVUT a postgraduální obor veřejná správa na National Graduate Institute for Policy Studies v Tokiu. Podílel se na formulování vzdělávací a výzkumné politiky v rámci přípravy operačních programů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Působil jako ředitel kabinetu ministra školství a ředitel sekce pro koordinaci národních projektů. Absolvoval řadu stáží na zahraničních univerzitách. Věnuje se tématům spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého sektoru, transferu znalostí a řízení výzkumných institucí. Od roku 2010 působí na Fyzikálním ústavu AV ČR jako projektový manažer projektu ELI: Extreme Light Infrrastructure.

Agriculture, nature and urban planning

Jiří Urban

Jiří Urban je absolventem VŠZ v Brně, obor fytotechnický. Pracoval ve Výzkumném ústavu technických plodin a luskovin v Šumperku. Inicioval vznik prvního ekologického zelinářství v ČR v ZD Dubicko. Od roku 1990 pracuje v ekologickém zemědělství ve svazu PRO-BIO, kterého byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou. Absolvoval půlroční stáž ve výzkumném ústavu FiBL ve Švýcarsku a řadu krátkodobých studijních pobytů na ekologických farmách v zahraničí. Je zakladatelem Bioinstitutu, o.p.s., Institutu pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, jehož byl ředitelem. Působil jako náměstek ministra zemědělství pro úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání. Nyní pracuje v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZÚZ) v Brně, kromě toho nadále spolupracuje i s Ministerstvem zemědělství ČR, mj. jako jeden z odborníků České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Public services and the future of the social state

Ondřej Mátl

Ondřej Mátl se věnuje tématům modernizace a evropeizace veřejných služeb zejména pak služeb sociálních a zdravotních. V současné době působí jako poradce a nezávislý konzultant, realizuje akademickou činnost na Fakultě humanitních studií, Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy a VŠ CevroInstitut. Dříve pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra, kde se podílel na reformě sociálních služeb a zabýval se přípravou strategií modernizace veřejných služeb konzultační metodou tvorby politiky. Byl také vládním koordinátorem pro diskusi o budoucnosti financování zdravotnictví. Vystudoval postgraduální obory Evropská sociální politika na London School of Economics a Management veřejné správy na National Graduate Institute for Policy Studies Tokio. V rámci inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializoval na veřejné finance a pojistné inženýrství.

Czech Republic in Europe and the world

Petr Drulák

Petr Drulák působí v Ústavu mezinárodních vztahů a na Fakultě sociálních věd UK. Zabývá se českou zahraniční politikou, metaforami politiky, teorií a metodologií výzkumu mezinárodní politiky. Je autorem řady učebnic a monografií, desítek odborných statí i publicistických a popularizujících článků. V roce 2010 byl spolu-editorem knižní série věnované hledání českých zájmů v zahraniční politice.

Civil society, good governance and the quality of democracy

Ondřej Císař

Ondřej Císař vystudoval ekonomii a politologii. Působí jako docent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a v Institutu pro srovnávací politologický výzkum tamtéž. Pracuje také v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde vede českou edici Sociologického časopisu/Czech Sociological Review. Výzkumně se soustřeďuje na občanskou společnost, sociální hnutí a politickou mobilizaci. Absolvoval výzkumné pobyty na Columbia University v New Yorku a University of California. Je autorem a spoluautorem řady odborných domácích a zahraničních publikací, mezi nimi čtyř monografií.

Discussion Groups

(Members of the group are participating as private individuals and do not represent their institutions. Written or other outcomes of the project do not need to correspond with the opinion of individual members and they bear no responsibility over it.)

Bajgar Matěj University of Oxford
Barša Pavel Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV)
Bárta Jan Centrum pasivního domu
Basch Robert Nadace Open Society Fund Praha
Bechyně Milan TZB-info (zakladatel)
Bendl Jiří Ministerstvo životního prostředí
Beranovský Jiří EkoWATT o.s. (ředitel)
Bocianová Kateřina Zahraničně-politická expertka
Borkovec Jiří výkonný ředitel, Česká technologická platforma Smart Grid
Boudal Jiří Ekologický právní servis, o.s.
Bouchal Petr Nadace Open Society Fund Praha
Brzobohatý Tomáš NERA Economic Consulting Frankfurt
Cmíral Martin LEEF Technologies
Černý Karel Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (PedF UK)
Čoček Tomáš Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Divišová Veronika Nezávislá konzultantka
Doležal Jan Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Dotlačil Ladislav Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Genová banka
Doucha Pavel Ekologický právní servis, o.s.
Doucha Tomáš zemědělský prognostik
Dynta Miloš Ministerstvo Zemědělsví ČR
Ehl Martin Hospodářské noviny (HN)
Feřtek Tomáš zakladatel EDUin
Gavor Jiří ENA
Greger David Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (PedF UK)
Gremlica Tomáš Ústav pro ekopolitiku
Hays Jana Candole partners
Hejátková Květuše Zemědělská a ekologická regionální agentura
Holub Petr nezávislý poradce
Horký Ondřej Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV)
Hozík Tomáš NERA Economic Consulting Londýn
Hudema Marek Hospodářské noviny (HN)
Hvězda Roman Manažer projektu ELI (Extreme Light Infrastructure)
Hyánek Vladimír Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita (ESF MU)
Chvalkovská Jana Mezinárodní obchodní komora ČR, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Jedlička Jiří Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Jiří Čáslavka Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Kára Jan Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR)
Karásek Tomáš Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Kavková Smiggels Jana Forum padesát
Khol Radek European External Action Service (EEAS)
Kleskeň Branislav McKinsey & Company
Kolařík Martin Nezávislý expert
Kopečný Ondřej Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Körner Milan Česká komora architektů (ČKA)
Kořan Michal Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV)
Košťálová Helena Evropská kontaktní skupina, o.s.
Kraft Stanislav Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (JČU)
Květoň Viktor Institut pro strukturální politiku, o.p.s. (IREAS)
Lapáček Tomáš Ministerstvo životního prostředí
Laurenčíková Klára Expertka na vzdělávání (býv. náměstkyně ministra školství)
Lebeda Petr Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Linden-Retek Paul Yale University
Lukáš Ivan Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Maroušek Jaroslav SEVEn, o.p.s. (předseda správní rady)
Mistr Martin Ministerstvo Zemědělství ČR odbor výzkumu a vzdělávání
Navrátil Jiří Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita (FSS MU)
Nedělník Jan Výzkumný ústav pícninářský Troubsko
Ondráčka David Transparency International (TI)
Parízek Michal Freie Universität Berlin a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Patočka Petr Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Perlinger Zdeněk PRO-BIO (předseda svazu)
Pešout Jan V-system
Petrák Jiří Mott MacDonald
Polechová Pavla Expertka na vzdělávání (býv. ředitelka odboru analýz na MŠMT)
Pospíšil Martin Center for Economic Research & Graduate Education – Economic Institute (CERGE-EI)
Pospíšil Miroslav Centrum pro výzkum neziskového sektoru (ředitel)
Prášková Dagmar Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Přibyl Pavel Dopravní federace
Ptáčková Kateřina Zelený kruh
Rokůsek Petr Nano Energies
Ronovská Kateřina Právnická fakulta, Masarykova Univerzita (PF MU)
Sedmidubský Vít Ministerstvo dopravy / Centrum dopravního výzkumu
Semerák Vilém Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), Center for Economic Research & Graduate Education – Economic Institute (CERGE-EI)
Skovajsa Marek Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (FHS UK)
Skuhrovec Jiří Centrum aplikované ekonomie, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Sládek Jan Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (FF UK)
Sokačová Linda Gender Studies, o.p.s. (ředitelka)
Straka Jan Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), Center for Economic Research & Graduate Education – Economic Institute (CERGE-EI)
Šarapatka Bořivoj poslanec Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR
Šíp Emanuel Soukromé poradenství
Šlegr Petr Centrum pro efektivní dopravu, o.s.
Špicar Radek Ředitel vnějších vztahů Škoda Auto
Šrámek Ondřej Knauf Insolution
Šteffl Ondřej Scio s.r.o.
Tichý Jan České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Ulrich Jan Zemědělský svaz
Vančura Miroslav Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Veselý Arnošt Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (FSV UK)
Vogel Petr Česká rada pro šetrné budovy
Walterová Eliška Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (PedF UK)
Weiss Martin Insitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Zajíček Jaroslav Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR)
Zeman Jan Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

…and more experts, academics, representatives of private sector and civil initiatives.

facebook

calendar

No events

e-mail news

partners

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation