O projektu

Motivace

Více než 20 let od Listopadu 1989 se česká společnost nachází ve stavu, jehož charakteristickými rysy jsou "bezdějinnost" a deziluze.

Bezdějinností máme na mysli situaci, kdy společenské elity de facto rezignovaly na snahu popsat, odkud a kam by se česká společnost měla ubírat, jaká východiska, šance a příležitosti pro to má a co je proto potřeba udělat. Stav charakteristický narůstající obsahovou vyprázdněností politického prostoru začíná silněji polarizovat společnost. Občanská společnost čítající dnes množství občanských sdružení, iniciativ a aktivit se za uplynulá dvě desetiletí mimořádně rozvinula. Naráží však na limity, které se ukazují jako kritické a bez hlubší analýzy obtížně srozumitelné, natož překonatelné.

Pokud porovnáme úroveň výsledků práce akademických institutů zabývajících se dlouhodobým strategickým uvažováním o politikách ČR a reálné kroky vlády a veřejných institucí, je zřejmé, že mezi oběma leží hluboká propast. Totéž platí o výsledcích práce řady zavedených neziskových organizací, které za poslední dvě desetiletí dosáhly úrovně a expertizy srovnatelné s veřejnými akademickými institucemi. Samy analýzy charakteru veřejného vládnutí v České republice ukazují na to, že ani dvacet let po Listopadu nebyly veřejné instituce s to vyvinout dostatečné mechanismy pro konzultaci veřejných politik se sociálními partnery a občanskou společností.

Současný stav politické vyprázdněnosti a ekonomického redukcionismu dosti ostře kontrastuje s ideály, k nimž se upínaly naděje velké části české společnosti v roce 1989. Byly to ideály otevřené společnosti, participativní demokracie a větší sociální spravedlnosti. Je mnohokrát popsaným a analyzovaným faktem, že právě v devadesátých letech byla společenská transformace vlivem politických elit podstatně redukována na transformaci ekonomickou. Tento ekonomický redukcionismus se stal i přes kritiku menší, ale ne nevýznamné části společnosti hegemonním politickým diskursem. Je třeba dodat, že vyhovoval nejen politickým elitám, ale také velké části společnosti, která v této nové ideologii našla skrýš před nepříjemnými otázkami po své vlastní minulosti, ale také budoucnosti. Na otázku: kdo jsme, co jsme prožili a kam chceme směřovat, lze totiž pak snadno odpovědět takto: Naším společným cílem, který staví všechny ostatní dílčí cíle stranou, je prosperita, růst, blahobyt. Jinými slovy: Teprve když na to „budeme mít“, můžeme si dovolit investovat do „luxusu“ jako ochrana životního prostředí, vyšší standardy zdraví, rozvoj kultury či vzdělanosti. Tento reduktivní přístup navíc jen obtížně připouští diskusi, která je těmto dílčím politikám nadřazená, a to diskusi o kvalitě politické kultury a cestě k dobrému vládnutí.

Takovou diskusi chceme vyvolat a posílit všude tam, kde již existuje. Chceme nejen analyzovat situaci, ale programově vytvářet alianci relevantních aktérů a zapojit je do samotného procesu vytváření scénářů pro ekonomicky i environmentálně udržitelnou transformaci.

Naší motivací je fakt, že transformace české společnosti lze dosáhnout jedině tím, že si široká aliance analytiků, akademiků, soukromého sektoru, nevládních organizací a mladé generace osvojí a prosadí společně formulovanou vizi a strategii, jak k této vizi dojít.

Co je cílem projektu?

  1. NOVÁ SPOJENECTVÍ

    Projekt sdružuje osobnosti, instituce a iniciativy (expertní, akademické, podnikatelské, neziskové), které pociťují absenci sdílených vizí, diskuse o nich a schopnosti takové vize dlouhodobě sledovat jako překážku rozvoje české společnosti. Chceme tyto hlasy ve společnosti posílit, stejně jako debatu o tom, že mít vize není směšné, ale nutné a správné.

    (více o cíli projektu)

kalendář

No events

facebook

novinky emailem

partneři

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation